karhi

Gujarati Kadhi Recipe

Gujarati Kadhi Recipe

Gujarati Kadhi is rich and creamy yogurt gravy with sweet and sour taste that I prefer to call it khatti meethi kadhi. It is traditionally ...

See Gujarati Kadhi Recipe